Commissielid sociaal domein, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (SD & VRO).
Taakvelden: burgerzaken, crisisbeheer, brandweer, openbare orde en veiligheid, juridische zaken, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing, burgerparticipatie, wijkteams, maatwerkdienstverlening, maatwerkvoorzieningen Wmo, inkomensondersteuning, inkomensvoorzieningen, arbeidsparticipatie, begeleide participatie en jeugd.

Mijn naam is Kyle Hoeveler, geboren en getogen te Elsloo op 14 augustus 1998, hbo-rechtenstudent aan de Zuyd Hogeschool. In mijn vrije tijd bespeel ik gitaar en ben ik tevens actief als KNVB-arbiter. Verder heb ik een passie voor het recht en de politiek, zowel op lokaal als landelijk niveau.

Ik ben met vele uitgangspunten mijn politieke carrière gestart, uitgangspunten zoals de afstand tussen overheid en burger te verkleinen, semioverheid meer te bewegen naar de vrije markt en zowel de problemen als aandachtspunten in onze dorpskernen te horen en aan de kaak te stellen met als doel ze vervolgens op te lossen.

Ik heb me bij Communiceren Met Burgers aangesloten omdat dit een partij is met mensen die het politieke vak beheersen, die handelen in het belang van onze gemeente en die in het verleden een stempel van goed functioneren hebben gezet op ons overheidsbeleid. Een lokale partij die de publieke opinie opzoekt en daar vervolgens haar beleid op afstemt. Een partij die weet wat er leeft onder de inwoners en die gemaakte afspraken hoog in het vaandel heeft staan. Het belangrijkste uitgangspunt wat ik in het CMB terug zie, is dat het CMB zich altijd laat zien. Campagne is een bijkomstigheid en geen hoofdprioriteit om het volk te vertegenwoordigen. Communicatie is de sleutel om onze gemeente naar eenieders wens te laten functioneren.

Politiek Stein is toe aan verandering. Ik streef ernaar om de belastingdruk voor onze inwoners zo klein mogelijk te maken. Dit is door het gevestigd beleid onmogelijk. Ik wil graag de oren en ogen van onze gemeente openen, problemen in de buurt aanpakken en klaar staan om onze burgers te vertegenwoordigen. Indien u aandachtspunten c.q. verbeterpunten hebt voor onze gemeente of u ervaart problemen in uw wijk of er doen zich andere zaken voor waar u de hulp van onze partij bij nodig wenst te hebben, aarzel dan niet en contacteer mij via kyle.hoeveler@gmail.com.

Communiceren, actie ondernemen en oplossingsgericht afspraken nakomen. Dit zijn de essentiële punten die ik betracht in het belang van een goed functionerende gemeente, waar de term perfectionisme bovenaan moet staan.