Raadslid en commissielid volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (VRO)
Taakvelden: burgerzaken, crisisbeheer, brandweer, openbare orde en veiligheid, juridische zaken, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.