Stein  01-05-2018,

Aan het college van Burgemeester en Wethouders te Stein

Op 26 april j.l. heeft de CMB fractie in de raadsvergadering vragen gesteld inzake de vliegenoverlast. Overlast waarmee eerder onze inwoners uit de kern Elsloo te kampen hadden en waarmee nu onze inwoners uit de kern Stein geconfronteerd worden.

Eerder heeft het CMB aan het college van B & W van de gemeente Stein de nodige aandacht en zorg gevraagd om een einde te maken aan deze onaanvaardbare overlast in de kern Elsloo. Overlast die steeds duidelijker te maken heeft met de op- en overslag van grote hoeveelheden huishoudelijk restafval PVC.

Voor ons is de maat vol. Er moet vliegensvlug een einde komen aan het feit dat bedrijven grote hoeveelheden huishoudelijk restafval PVC storten op gronden binnen onze gemeente. Vaak gebeurt dit ook nog vlakbij de directe woonomgeving.

De door ons ingediende motie, welke door de volledige raad ondersteund is, heeft als  doel het college een handvat te bieden. Enerzijds om daar waar de provincie bevoegd is met deze instantie overleg te voeren om deze ongewenste ontwikkeling te beëindigen. Maar ook om direct actie te ondernemen daar waar wij als gemeente het bevoegde gezag zijn.

Tijdens het in de raadsvergadering van 26 april jl. met de wethouder gevoerde overleg  heeft ons bevreemd dat deze er kennelijk van uitgaat dat er op basis van de provinciale vergunning voor het bedrijventerrein van WPS 400.000 kubieke meter huishoudelijk restafval PVC  gestort zou mogen worden. Wij delen de opvatting van de wethouder niet. Dit aan de ene kant gebaseerd op de toelichting die behoort bij het door de raad vastgestelde bestemmingsplan. Anderzijds ook in relatie tot de door de provincie verleende milieuvergunning. Daarnaast strookt de uitspraak over de toegestane hoeveelheden niet met de uitlatingen door de tot voor kort verantwoordelijke bestuurder (de heer Prevoo) in de media.

Gezien het bovenstaande verzoeken wij de wethouder om ons op basis van het geldende bestemmingsplan en de verleende vergunning concreet aan te geven of er wel of geen  huishoudelijk restafval PVC gestort op- of overgeslagen mag worden op genoemd terrein. Mocht dat wel het geval zijn dan willen we weten hoeveel ton er mag worden opgeslagen en hoeveel ton momenteel daar is opgeslagen.

Wij waren ook verwonderd over het feit dat de wethouder over de abnormale vliegenoverlast aangaf dat er volgens zijn informatie geen nadelige gevolgen zouden bestaan voor de volksgezondheid.

Wij willen kenbaar maken dat wij deze opvatting niet delen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vliegen de gezondheid kunnen schaden doordat ze fungeren als overbrenger van een aantal ziektekiemen op voedsel. Bacteriën, virussen en parasitaire wormen kunnen immers door vliegen opgepikt worden tijdens het foerageren op afval, en kunnen bij een volgende ‘landing’ worden overdragen op voedsel. Verantwoordelijke bestuurders dienen naar onze mening zeer terughoudend te zijn met het afgeven van verkeerde signalen.

Ten slotte hebben wij een aantal vragen gesteld die te maken hadden met de herkomst van dit afval. Aan handel en vervoer  inclusief op- en overslag moet een gedegen registratiesysteem ten grondslag liggen. Omdat het niet duidelijk is waar dat afval vandaan komt en wie de eigenaar is, verzoeken wij het college ons daarover nader te informeren.

Als CMB fractie willen wij gespaard te blijven van het storten van huishoudelijk restafval PVC. Wij zijn en blijven van mening dat deze afvalstromen niet thuis horen in de directe woonomgeving. Deze dienen ver van de woonomgeving te worden opgeslagen.

Overheden en bedrijfsleven mogen onze burgers geen onnodige overlast bezorgen met alle daaraan ten grondslag liggende nadelige effecten. Dit in het kader van een gezond en aangenaam woon en leefmilieu.

Vandaar ook onze ingediende motie welke tot doel heeft om met de groots mogelijke spoed een einde te maken aan deze voor vele inwoners al langer bestaande situatie.

Na de kern Elsloo is nu de kern Stein getroffen door vliegenoverlast als gevolg van de genoemde opslag. Met hulp van de unaniem gedragen motie verzoeken we het college om snel een einde te maken aan deze ongewenste en onaanvaardbare situatie. Wij gaan er van uit dat wij met regelmaat op de hoogte gehouden zullen worden over de voortgang en resultaten.

Hopend op spoedig antwoord en een reactie van de wethouder verblijven wij met vriendelijke groeten.

Namens de CMB fractie,

Fractievoorzitter Jack Meijers.