SCHRIFTELIJKE VRAGEN

(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 Reglement van Orde)

                         Stein, 17 mei 2018

Aan het college van B en W te Stein

Geacht college,

Middels dit schrijven richt ondergetekende zich tot uw college met het volgende:

Sedert vele jaren heeft de VV IVS uit Berg a/d Maas als huurder van een gemeentelijke sportaccommodatie net zoals dat ook bij andere accommodaties binnen onze gemeente gebruikelijk was te maken gehad met een goed gebruikelijk onderhoud van het speelveld.

Onlangs bereikten mij de nodige verontrustende signalen van inwoners dat er plots sprake was van slecht onderhoud, welke in hoofdzaak betrekking had op het maaien van het speelveld.                   Voor mij waren die signalen voldoende reden om mijzelf te gaan overtuigen van de situatie, waarvan ook ik moest vaststellen dat het onderhoud ver beneden de maat was.

Ter ondersteuning van mijn waarneming heb ik enkele foto’s gemaakt van de situatie welke ik bij deze laat toekomen.

Hieruit blijkt dat er in tegenstelling tot het eerder onderhoud, waarbij het gemaaide gras verwijderd werd van het speelveld, nu een situatie is ontstaan waarbij het gemaaide gras op het speelveld achterblijft met alle daaraan ten grondslag liggende organisatorische problemen voor de vereniging IVS.

Kennelijk is een ander bedrijf belast met de onderhoudswerkzaamheden dan eerder het geval was, maar het kan en mag dan toch zeker niet de bedoeling van de gemeente zijn dat dit tot een lager kwaliteitsniveau van onderhoud gaat leiden?

Omdat ik mij nauwelijks kan voorstellen dat dit de nieuwe wijze van het onderhoud van speelvelden gaat worden voor de gemeente en zij als opdrachtgever de kosten moeten betalen en daarbij alle belang hebben bij een goed onderhoud, vraag ik mij tevens af of er ter zake van deze situatie wel controle op de uitvoering heeft plaatsgevonden en wat daar dan de resultaten van zijn geweest.

En voor zover dat niet het geval is dring ik er bij het college van B en W op aan zorg te dragen dat vanaf heden op zijn minst ook de onderhoudswerkzaamheden van het speelveld in Berg a/d Maas weer op het peil gebracht worden dat in het verleden gebruikelijk was. Zo worden zulke teleurstellingen over de onderhoudstoestand in de toekomst voorkomen.

In afwachting van een spoedig bericht uwerzijds verblijf ik met vriendelijke groeten

Joyce Romers, raadslid CMB