Aan: de raad van de gemeente Stein

Betreft: Verordening Rioolheffingen 2019

Geachte collega’s ,

Inleiding
Zoals bekend staat de behandeling van diverse verordeningen en de daarbij behorende tarieven op de agenda van de begrotingsvergadering voor donderdag  8 november aanstaande.

Wij hebben als fractie goed kennis genomen van de stukken. Met name ten aanzien van de rioolrechten hebben wij grote bewaren tegen de voorgestelde ingrijpende veranderingen.

Onze fractie blijft voorstander van het systeem waarin de vervuiler betaalt. Zover wij weten is dit ook de intentie van het college. Die intentie zien we, vreemd genoeg en kijkend naar de rioolverordening en de daaraan ten grondslag liggende tarieven, niet terug.

De vervuiler betaalt
In het kader van het principe “de vervuiler betaalt” is elke gebruiker van water gebaat bij een zorgvuldig gemeentelijk waterbeheer inclusief zorgsysteem. Men mag eveneens volgens dat principe  verwachten dat iedere vervuiler zijn bijdrage daaraan levert. Kijkend naar het voorliggende tarievenbesluit blijkt echter dat een kleine groep van gebruikers onevenredig zwaar belast gaat worden. Dit in tegenstelling tot hetgeen in 2018 het geval was.

Deze, in onze ogen niet reële wijziging -de vervuiler betaalt immers- is het directe gevolg van het volgende. Men wil 372 gebruikers, die tussen de 200 en 300 m3 waterverbruik hebben, een voordeel  geven van € 110,= op jaarbasis. Om het financiële tekort dat daardoor ontstaat aan te vullen wil men andere gebruikers zwaarder belasten. Het betreft concreet 12 gebruikers die aanvankelijk het plafondbedrag betaalden ad. € 2200,=. Door dit maximum los te laten, worden deze gebruikers opgezadeld met fors hogere kosten voor rioolrechten oplopend tot ruim € 18.000 per jaar.

Deze ingrijpende wijziging vinden wij onredelijk en onbillijk. Ook laat een, op basis van de toegezonden stukken, gemaakte analyse van het waterverbruik zien dat het principe “de vervuiler betaalt” op deze wijze niet tot zijn recht komt.

Het grootste deel van de gebruikers in onze gemeente hoeft naast het vastrecht verder niets te betalen voor het gebruik van water. Dit terwijl deze groep staat voor 89% van het totale waterverbruik in onze gemeente.  De overige gebruikers verbruiken de overige 11% van het water. Zij moeten naast hun vastrecht nog een bijdrage leveren voor de zorgplicht in het kader van waterbeheer, Deze bedraagt  in totaal  € 130.570 .  Omgerekend  betalen  zij  gemiddeld   voor hun verbruik  dus een gemeentelijke heffing ten bedrage van € 0,92  per m3 water. Dat betekent dat de gemeentelijke lasten aanzienlijk hoger zijn dan  de prijs per  M3 water.

Extra vermeldenswaard is dat het hier om gemiddelden gaat. Voor de echte grootverbruikers valt de gemeentelijke bijdrage nog hoger uit. Wij sluiten niet uit dat door de voorgestelde ingrijpende wijziging van het heffingssysteem ook ons recreatieoord Steinerbos te maken zal krijgen met een hogere aanslag rioolrecht. Dat zal het exploitatieresultaat negatief beïnvloeden.

Voorstellen
Wij maakten al eerder (bij het invoeren van het gebruikersdeel rioolrecht) onze bezwaren kenbaar.  Het principe “de vervuiler betaalt” werd immers verlaten. In het voorliggende voorstel worden ingrijpende wijzigingen doorgevoerd welke afbreuk doen aan het beoogde beleid. Er mag verwacht worden dat, indien de verordening ongewijzigd wordt aangenomen, procedures aanhangig gemaakt en gevoerd moeten gaan worden. Dit zal tot extra kosten leiden. Daarom stellen wij de raad voor om het verbruikerstarief ongewijzigd te handhaven op het niveau van 2018. Een en ander zonder afbreuk te doen aan het in 2018 vastgestelde kostendekkingssysteem.

Daarnaast stellen wij de raad voor om een raadswerkgroep in het leven te roepen. Deze dient samen met de ambtelijke organisatie, op basis van de ter beschikking staande sturingsinstrumenten betreffende het rioolrecht, begin 2019 aan de slag te gaan. Dit met het doel te bekijken welk heffingssysteem het meest geschikt is om het principe “de vervuiler betaalt” daadwerkelijk te vertalen in een voorstel voor 2020 en volgende jaren.

We vertrouwende erop dat wij steun krijgen voor het bovenstaande voorstel.

Met vriendelijke groet,

Namens de CMB fractie,
fractievoorzitter: Jack Meijers
raadsleden: Ingrid v Es, Nancy Martens, Chantal Meijers, Joyce Romers en Willem Thewissen