SCHRIFTELIJKE VRAGEN (ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 Reglement van Orde)

 

Elsloo, 29 maart 2019

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad in Stein

 

Geachte voorzitter,

Als politieke partij stellen wij ons tot doel om verontruste signalen uit de samenleving serieus te nemen. Zeker als dat signalen zijn die de leef- en woonomgeving van onze inwoners aantasten.

Toen er medio 2017 sprake was van een extreme overlast van vliegen in de directe omgeving van het Business park Elsloo hebben wij het college van B en W van de gemeente Stein gewezen op de zeer omvangrijke hoeveelheden verontreinigd huishoudelijk PVC afval dat opgeslagen was op een van de bedrijfsterreinen op voornoemd bedrijventerrein.

Dat deze opslag mogelijk was mede dankzij een vergunning van het gemeentebestuur van Stein verwonderde ons, doch het meest verbaasd waren wij over het feit dat er aanzienlijk meer verontreinigd huishoudelijk PVC afval werd opgeslagen dan de verleende vergunning toestond. Mede dankzij de door ons ondernomen acties richting gemeentebestuur kwam er uiteindelijk een einde aan de vliegenoverlast in Elsloo.

Helaas verplaatste zich de eerder in Elsloo ondervonden vliegenoverlast en de daaraan ten grondslag liggende aantasting van het leef- en woongenot naar de kern Stein.

Immers, plotseling bleek dat een bedrijf op het bedrijventerrein van het havencomplex, het bedrijf WPS, grote hoeveelheden verontreinigd huishoudelijk PVC afval in de buitenlucht aan het opslaan was met alle nadelige gevolgen van dien.

Tijdens de afgelopen zomerperiode nam de vliegenoverlast, waarmee onze inwoners in de directe omgeving mee geconfronteerd werden, zodanige vormen aan dat men niet eens meer buiten kon genieten van het mooie zomerweer.

Wij vinden het onaanvaardbaar dat vergunningen verleend worden welke het mogelijk maken om dit zwaar verontreinigd huishoudelijk PVC afval in de directe woonomgeving op te slaan.

Toen wij kennis namen van de toenemende klachtenstroom hebben wij als CMB deze problematiek aan de orde gesteld in de raadsvergadering van 26 april 2018.

In die vergadering hebben wij een motie ingediend waarbij het college van B en W werd opgedragen in overleg te treden met de provincie en het bedrijf om met de groots mogelijke spoed een einde te gaan maken aan deze binnen onze gemeente voor veel vliegenoverlast zorgdragende afvalopslag.

Deze motie werd unaniem door de raad aangenomen.
Ondanks mooie woorden en beloftes van de overheid alsook het bedrijf is er het afgelopen jaar nauwelijks vooruitgang geboekt.

Dat bleek ons al snel in het begin van 2019 toen vele inwoners mochten genieten van een aantal mooie zonnige dagen, behalve de vele mensen in de omgeving van het haventerrein die ook toen helaas weer opnieuw geconfronteerd werden met veel hinder en overlast van vliegen.

Dat bleek ons uit de ca. 900 steunbetuigingen welke wij als CMB mochten ontvangen op een brief van 25 februari 2019 welke wij op onze website hadden geplaatst. Ter info laten wij u deze toekomen.

Zoals eerder bericht blijven wij de ontwikkelingen ter zake nauwgezet volgen.

Zo ook hebben wij uit nadere berichten kunnen afleiden dat het bedrijf WPS voornemens is deze wel zeer omstreden en voor veel vliegenoverlast veroorzakende opslag van afval voor onze inwoners per 1 april 2019 definitief te willen beëindigen.

Dat goede nieuws betekent voorts dat er een definitief einde gaat komen aan de extreme vliegenoverlast welke vele inwoners het afgelopen jaar moesten ervaren door die omstreden afvalopslag.

Omdat 1 april met rasse schreden nadert en wij er van uit gaan dat de berichten geen 1 april grap zijn verzoeken wij het college van B en W ons nader te informeren over de stand van zaken betreffende het definitief stoppen met het opslaan van dit soort voor overlast veroorzakende opslag binnen het grondgebied van onze gemeente.

Ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen achten wij het geen overbodige luxe om eens kritisch te kijken naar de mogelijkheden welke er geboden worden aan bedrijven in de bestaande bestemmingsplannen alsook verleende milieuvergunningen.

Graag ook hier een nadere reactie uwerzijds.

 

In afwachting van een spoedig bericht uwerzijds teken ik met vriendelijke groeten namens de fractie CMB,

 

Chantal Meijers,  raadslid CMB