Door de ter discussie staande planning en realisatie van het MISA 2.0 project, is De Ster vlg. CMB genoodzaakt om te anticiperen op de toekomst. Een tweede kunstgras veld, gerealiseerd voor het volgende voetbalseizoen, is naar onze mening bittere noodzaak. CMB pleit daarom om dit MISA deelproject los te koppelen van het geheel en stelt het college van B&W de volgende schriftelijke raadsvragen:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,

Ondergetekenden stellen de volgende schriftelijke vragen aan het college.

Naar aanleiding van de planning van het MISA project 2.0 hebben wij de volgende vragen.

Dit project (multifunctionele invulling sportaccommodatie) kent van origine meerdere onderdelen. Naar aanleiding van het akkoord 2018 is er 1,5 miljoen voor begroot in 2021.
Daarbij is/was de geplande indoor kleiduiven schiethal een van de belangrijkste aspecten, ook qua planning. In een RIB d.d. 9-4-19 heeft u ons geïnformeerd dat definitieve informatie over business plannen van deelnemers ontbrak en dat het masterplan derhalve later aan de orde zou komen. In de raadsvergadering voor het zomerreces waarin enkele onderdelen van het MISA project aan de orde kwamen is tussen de regels door aangegeven dat de betreffende schiethal van de baan is. We mogen verder gerede twijfel hebben dat het MISA project 2.0 het geplande vervolg gaat krijgen. Betrokken verenigingen hebben in hun strategische overwegingen vanzelfsprekend rekening gehouden met de MISA activiteiten en planning. Zij kunnen door de ontwikkelingen gedupeerd worden.

Een van de MISA onderdelen is een tweede kunstgrasveld voor voetbalclub RKSV De Ster.
Wij zijn van mening dat het in de tijd naar voren halen van dit onderdeel (een eventueel vervolg van) het MISA 2.0 project niet schaadt. In onze ogen dient het tweede kunstgrasveld gerealiseerd te zijn voordat het seizoen 2020/2021 start. Hierdoor krimpt het complex van 3 velden naar 2 velden, heeft De Ster meer train- en wedstrijd capaciteit en vervalt een structurele onderhoudspost.

De redenen voor het bovenstaande zijn tweeledig.
1. De huidige staat van de natuurgrasvelden is, door gebrekkig onderhoud van de kant van de gemeente, beneden de maat (waardoor een extra beroep gedaan moet worden op het ene kunstgrasveld).
2. Het ledenaantal kent een substantiële stijging van meer dan 10% (waardoor eveneens een extra beroep gedaan moet worden op het ene kunstgrasveld).

Bent u het met ons eens dat de noodzaak van dat tweede kunstgrasveld groot is en realisatie in de zomer van 2020 mogelijk moet zijn?

Verder lijkt het ons een goede zet om het complexonderhoud bij de betreffende vereniging zelf te beleggen. Noem het maar privatiseren. Dit in navolging van meerdere sportclubs in de regio. We spreken dan van de klassieke win/win situatie. De vereniging kan onderhouden naar de eigen gewenste maatstaven en het is een zorg minder voor de gemeente.

Kunt u achter deze overdracht van verantwoordelijkheden staan?

Tot zover onze vragen.

In afwachting van uw antwoord met dank en vriendelijke groet,

Fractie CMB Stein,

raadslid Willem Thewissen