CMB heeft schriftelijke raadsvragen ingediend terzake de slechte financiële vooruitzichten voor de gemeente Stein en verzoekt het college om daar actie op te ondernemen.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 42 Reglement van Orde)

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Stein,

Ondergetekenden stellen de volgende schriftelijke vragen aan het college.

Onderwerp: vragen en mogelijke acties ihkv slechte financiële vooruitzichten Stein

Ons Steins financiële huishouden kenmerkt zich door een dalend eigen vermogen, een stijgend vreemd vermogen en een onder druk staande algemene reserve van 12,5 mio euro. Een deel van die algemene reserve, te weten 7,3 mio euro, is nodig om de geprognotiseerde verliezen van de jaren 2020 tot en met 2023 te dekken. Dan rest ons nog een algemene reserve van 5,2 mio euro. Bekend is dat onder andere de Sociaal Domein kosten erin hakken.

Is het college het met ons eens dat we de slechte vooruitzichten niet alleen aan deze SD kosten mogen ophangen?

Alle zeilen worden bijgezet om de genoemde verliezen te verminderen. Onder de naam “op weg naar een duurzaam financieel gezonde meerjarenbegroting” probeert een gemeentelijke werkgroep ombuigingsmogelijkheden te realiseren. De andere initiatieven, de KPMG analyse en de raadsklankbordgroep “Grip op het SD”, richten zich sec op het Sociaal Domein.

Bent u het met ons eens dat het verkrijgen van een begrotingsevenwicht, ondanks de in gang gezette initiatieven, een enorme uitdaging gaat worden en dat de Algemene Reserve steeds meer onder druk komt te staan?

Kunt u bevestigen dat bij het bepalen van ombuigingsvoorstellen, teneinde evenwicht te verkrijgen,  over de domeinen heen wordt gekeken en het Sociaal Domein dus de helpende hand geboden kan worden vanuit enig ander domein? Kunt u ook bevestigen dat, gezien de gewijzigde omstandigheden, de gemeentelijke ambities en het coalitie akkoord niet per definitie kaderstellend zijn?

Mochten de resultaten van de mogelijke ombuigingsvoorstellen tegenvallen of erger, de begrootte negatieve resultaten, van de periode 2020 tot en met 2023, vallen nog meer tegen, dan zakt de algemene reserve naar 5,2 mio euro of lager. Deze Algemene Reserve (de gemeentelijke spaarpot) is een post die we nodig hebben om onverwachte risico’s op te vangen. Die risico’s liggen in alle soorten en maten op de loer. De volgende opsomming is niet uitputtend maar het meest actueel zijn in dit verband natuurlijk de financiële gemeentelijke gevolgen van de corona crisis. Verder krijgen we te maken met onvoorziene uitgaven voor de invoering van de Omgevingswet, kosten voor de onvermijdelijk noodzakelijke klimaatadaptie, maar ook de lasten die op ons afkomen als gevolg van de verduurzaming en de “van het gas af” transitie. Daarnaast spelen nog de meer operationele slecht te voorziene risico’s. Hiertoe behoren de kosten die mogelijkerwijs door de BAG beslommeringen op ons af gaan komen, de steeds kostbaarder wordende brandweerzorg, waarschijnlijke meerkosten op participatiegebied enzovoort.

Kunt u in het kader van participatiekosten de toename van de kosten Sociale Werkvoorziening verklaren? Deze kosten waren in 2019 3,3 mio euro maar stijgen naar 4,4 mio euro in 2020.

Deze constatering deden we door te vergelijken met de gegevens uit het wpp overzicht 2019. In de betreffende oordeels- en besluitvormings vergadering zijn de vragen in dit verband niet meer beantwoord. Om Poolse landdagen te voorkomen dienen alle vragen namelijk vooraf gesteld te worden. Beantwoording kan echter tot nieuwe vragen leiden, nieuwe informatie kan hetzelfde gevolg hebben.

Vanwege het resultaat waar we met ons allen voor moeten staan, zijn wij van mening dat we niet te “krenterig” moeten omgaan met het “helemaal niet meer vragen mogen stellen dan wel deze niet te  beantwoorden”. Dat doet het debat geen goed en het resultaat als gezegd ook niet. Kunt u die mening delen?

De vraag over de Sociale Werkvoorziening is overigens gebaseerd op stukken (“overzicht prog-wpp jaarrekening 2019”) die we pas na de beeldvorming hebben ontvangen, dit nadat we hierom gevraagd hebben in de betreffende beeldvormende vergadering. Deze vraag kon derhalve niet voor de oordeels- en besluitvorming gesteld worden.

We gaan ervan uit dat we langs deze weg alsnog antwoord krijgen. Mogen we er ook vanuit gaan dat het wpp overzicht de volgende keer vooraf meegeleverd wordt?

Voor de jaren 2020 tot en met 2023 staat er een bedrag van meer dan 23 mio euro aan investeringen gepland. Het allergrootste deel, ruim 80%, gaat naar “verkeer, vervoer en waterstaat”, Dat resulteert in vele werkzaamheden binnen de gemeente grenzen. Naast creëren van een stuk extra algemene reserve heeft vermindering en dosering van deze investeringen ook tot gevolg dat Stein niet meer bij tijd en wijle verkeerstechnisch nagenoeg is afgesloten.

Bent u het met ons eens dat het gezien de financiële vooruitzichten voor Stein een goede mogelijkheid is om deze ambitieuze investeringen (voor zover ze niet via een motie zijn aangenomen) per investering te herbezien en via (gedeeltelijke) stopzettingen de algemene reserve te vergroten?
We spreken immers over een geheel gewijzigde situatie ten opzichte van het moment van plannen.

Om als gemeente Stein kansrijk te blijven en de huidige situatie plus alle uitdagingen die nog komen het hoofd te bieden, moeten we naar onze mening iedere mogelijkheid benutten ofwel onze kansen grijpen. Ambities, coalitieakkoord, domeinen en planningen mogen geen belemmeringen zijn om het hoofd boven water te houden.

Met vriendelijke groeten,

Willem Thewissen
raadslid CMB