Commissielid openbare werken en milieu (OWM).
Taakvelden: verkeer en wegen, parkeren, volksgezondheid, riolering, afval, openbaar groen en (openlucht) recreatie.