Secretaris partijbestuur en commissielid maatschappelijke zaken (MZ)
Taakvelden: openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken, musea en cultureel erfgoed, openbaar groen en (openlucht) recreatie.