Agenda

 1. Beeldvormende vergadering

  23 oktober 19:00 - 21:00
 2. Raadsvergadering

  31 oktober 19:15 - 21:15
 3. Beeldvormende vergadering

  6 november 19:00 - 21:00
 4. Raadsvergadering

  14 november 19:15 - 21:15
 5. Beeldvormende vergadering

  20 november 19:00 - 21:00

Waarom CMB?

Participatie is voor ons een vast onderdeel van beleid- en besluitvorming, met telkens de afweging óf en zo ja hoe burgers betrokken worden, met een duidelijke rolbepaling vooraf. CMB wil in woord en daad oprechte interesse tonen in de opvattingen van burgers, waarbij de inbreng meeweegt in de besluitvorming. De inbreng zal schriftelijk worden vastgelegd, burgers worden actief geïnformeerd over de voortgang van het proces. Bij (voorgenomen) besluiten zal telkens worden toegelicht wat met de ingebrachte argumenten is gedaan.
Uitgangspunten voor CMB zijn een goede kwalitatieve klantgerichte dienstverlening van de gemeente aan haar burgers en bovenal zorgdragen voor een open, eerlijke en betrouwbare communicatie waarbij ons motto is: wij zijn er voor u.
Het totale gemeentelijke beleid valt of staat met een verantwoord financieel beleid. Mede gelet op de aangekondigde daling van de rijksinkomsten voor de komende jaren zal ook de gemeente Stein te maken krijgen met ombuigingen/bezuinigingen. Ook over deze jaren dient het uitgangspunt een sluitende begroting vooraf en een correcte jaarrekening achteraf te zijn.
Stein moet een aantrekkelijke woongemeente blijven met behoud van leefbare kernen. Een goede spreiding van een evenwichtig woningaanbod is daarbij noodzakelijk. De toenemende vergrijzing in relatie tot de dalende bevolkingsaantallen vraagt om maatwerk. Het accent zal minder op groei maar meer gericht dienen te zijn op kwaliteitsverbetering. De door de raad vastgestelde woonmilieuvisie is een goede leidraad. Voorkomen van leegstand heeft onze aandacht.
Ook in Stein neemt bij de burgers het gevoel van onveiligheid toe. Omdat die onveiligheidsgevoelens zich op meerdere terreinen van het gemeentelijk beleid manifesteren, zal de lokale overheid, die het dichtst bij de burgers staat, dan ook een integraal actief en slagvaardig beleid moeten voeren.
Ons streven is en blijft om de onderwijs- en educatieve voorzieningen zo dicht mogelijk bij de burgers en woonkernen te behouden en de kwaliteit zo nodig te verbeteren.

Nieuws

Het laatste nieuws omtrent CMB.

Toekomstplannen Jenaplanschool Elckerlyc

CMB roept het college van burgemeester & wethouders op zich te herbezinnen over de voorgenomen plannen met voormalig Jenaplanschool Elckerlyc. […]

Raadsvragen inzake tweede kunstgrasveld RKSV De Ster

Door de ter discussie staande planning en realisatie van het MISA 2.0 project, is De Ster vlg. CMB genoodzaakt om […]

Staat van onderhoud voetbalvelden I.V.S., Urmondia en de Ster

Berg a/d Maas  6 september 2019   Geacht college,   Middels dit schrijven richt ondergetekende zich tot u met het […]